Karishma Sharma | Farzi Mushaira | Season 3 | Zakir Khan

Apr 21st 23
Karishma Sharma | Farzi Mushaira | Season 3 | Zakir Khan
Pics ko kaho haan, par live location ko sakht na!

Karishma Sharma | Farzi Mushaira | Season 3 | Zakir Khan